Uitstel toepassing regiodecreet

Het decreet van 1 februari 2023 over de regiovorming stipuleert dat vanaf 1 januari 2025 alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond sport regioconform moeten georganiseerd zijn. Dit wil zeggen dat enkel samenwerkingsverbanden binnen de eigen referentieregio in aanmerking kunnen komen voor bovenlokale projectsubsidies.

Afbakening referentieregio’s – Bron: Vlaamse Regering

Ten gevolge van dit decreet, zijn er 67 Vlaamse gemeenten wiens bestaande intergemeentelijke samenwerkingen voor sport niet langer in overeenstemming zijn met regioconformiteit. We schreven deze gemeenten aan om te begrijpen wat de impact was en welke gevolgen hier aan gegeven werden.

Sectoraal uitstel

Omdat we zagen dat er bij verschillende leden nog geen duidelijkheid bestaat over het te kiezen pad binnen het regiodecreet, ijverde Netwerk Lokaal Sportbeleid de laatste maanden om een sectoraal uitstel te verkrijgen. Voor Cultuur en Jeugd bestaat er een soortgelijk uitstel. Binnen het kader van een ruimer vrije tijdsbeleid, is het dan ook logisch dat voor sport deze regeling eveneens geldt.

Daarnaast geven verschillende lokale besturen aan dat de keuze over de aansluiting bij een (nieuw) intergemeentelijk samenwerkingsverband , idealiter genomen wordt door de nieuwe bestuursploeg die zal aantreden vanaf 2025. Ook geeft een uitstel tijd om begeleiding te voorzien richting de nieuwe norm en heeft dit geen impact op bestaande werkingen die reeds regioconform zijn.

De Vlaamse Regering reageerde positief op de vraag tot uitstel van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Steden en gemeenten hebben dankzij deze beslissing tijd tot 1 januari 2027 om zich in regel te zetten met het referentieregiodecreet.