Mis deze 3 projectoproepen rond inclusieve participatiemogelijkheden van de Koning Boudewijnstichting niet

Auditieve handicap & inclusie: voor een betere inclusie van slechthorende en dove personen in onze maatschappij

Steun aan initiatieven die een volwaardige participatie bevorderen van dove en slechthorende personen aan het maatschappelijke leven.

Een volwaardige deelname aan de samenleving door dove en slechthorende personen staat op de agenda van de maatschappij en in het bijzonder bij de organisaties van en voor mensen met een beperking, maar …. de uitdagingen blijven talrijk. Naast de klassieke hulpmiddelen, worden diverse innoverende, originele tools en ondersteuningsmethoden met succes uitgewerkt. Denk aan nieuwe technologieën, vereenvoudigde praktische middelen, aangepaste onderwijs- en vormingstools, verbetering van toegankelijkheid, vereenvoudigde communicatie, gepaste vrijetijdsactiviteiten, originele burgerinitiatieven …. De Koning Boudewijnstichting wenst de ontwikkeling en uitwerking van vernieuwende initiatieven ten voordele van slechthorende en dove personen in ons land te versterken.

Meer informatie over deze oproep?

Zowel projectverantwoordelijken uit de sector sensoriële handicap als organisaties buiten de sector die de deelname van personen met een auditieve beperking vooropstellen kunnen aan deze oproep deelnemen. Commerciële bedrijven komen niet in aanmerking. De gevraagde steun mag maximaal € 10.000 bedragen en het project moet uitgewerkt worden in België, het bevindt zich in de voorbereidings- of startfase op moment van de afsluiting van de oproep en mag niet afgesloten zijn op die datum. Indienen kan nog tot en met 15 juni 2022.

Projectoproep fonds BNP Paribas Fortis Foundation – meer kansen voor kinderen en jongeren in armoede

Meer kansen op school voor kinderen en jongeren in armoedesituatie

Op korte termijn is de kans groter dat kinderen die in armoede opgroeien meer moeilijkheden ondervinden op school, wat kan leiden tot heroriëntatie of vroegtijdig schoolverlaten. Speciale aandacht voor deze kinderen is dan ook van groot belang, zodat zij op school dezelfde kansen op succes hebben als anderen. Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds heeft tot doel steun op middellange termijn te verlenen aan projecten die de integratie en de ontwikkeling van kinderen en jongeren die in armoede leven in België, bevorderen. Meer in het bijzonder focust deze oproep op organisaties die projecten ontwikkelen die kinderen helpen bij hun persoonlijke en educatieve ontwikkeling, zodat zij de nodige sleutels in handen hebben om op school te slagen. De deelname van het kind of de jongere aan de ontwikkeling of de uitvoering van het project is hierin belangrijk.

Meer informatie over deze oproep?

Het Fonds zal over een periode van twee jaar doelgerichte projecten steunen die via duurzame partnerschappen een reële meerwaarde geven aan het bestaande aanbod van diensten of activiteiten voor jongeren die in armoede opgroeien. Naast een financiële steun van 2 x € 25.000 vanwege het Fonds, zullen tevens BNP Paribas Fortis-medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen aanbieden in de vorm van sponsoring of vrijwilligerswerk bij de geselecteerde organisaties. De laureaten zullen ook kunnen genieten van een intervisie-moment met de andere verenigingen die door het Fonds BNP Paribas Fortis Foundation worden gesteund. Een aanvraag kan worden ingediend door elke in België gevestigde organisatie met een sociaal oogmerk (vzw of stichting), die ten minste 2 jaar bestaat. Indienen kan nog tot en met 12 juli 2022.

Fonds “ICT Community for ASD” – 2022

Meer kansen geven aan mensen met een autismespectrumprofiel in België

Met het thema van de oproep ‘Autisme en Beweging’ nodigt het Fonds ICT Community for ASD u uit om in beweging te komen! Gelijke kansen geven aan mensen met een autismespectrumprofiel door hen middelen ter beschikking te stellen zodat zij optimaal in onze samenleving kunnen evolueren. Daarvoor gaat het Fonds ICT Community for ASD op zoek naar praktijkgerichte projecten in België die een effectieve inclusie van de kansengroep in de omringende levensgemeenschap bevorderen.

Meer informatie over deze oproep?

Kansen bieden aan personen met ASS om in beweging te komen staat dus centraal in deze oproep 2022. Maar ook meer algemene initiatieven waarvan sociale integratie van de kansengroep het uitgangspunt is, komen in aanmerking voor de oproep. Het Fonds heeft een blijvende aandacht voor projecten rond zowel preventie, diagnosestelling als interventie bij autismespectrumstoornis.

Het Fonds steunt voor deze oproep minimum 4 initiatieven van organisaties of verenigingen die vanuit een langetermijnvisie de leefomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel willen verbeteren. Met een maximaal bedrag van € 7.500 per project. Ingediende projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering. Volledig afgeronde projecten komen niet in aanmerking. Indienen kan nog tot en met 6 oktober 2022. De selectie van de ingezonden dossiers gebeurt één maal per jaar, in november.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be