Laatste stand van zaken i.v.m. de patrimoniumtaks

De patrimoniumtaks is een belasting op het vermogen van vzw’s. In 2024 werd deze grondig hervormd, waardoor er mogelijks nog veel onduidelijkheid heerst bij jouw clubs. Elke vzw is in principe onderworpen aan de patrimoniumtaks. De aangifte moet elk jaar gebeuren vóór 31 maart. Is het vermogen lager dan 50.000 euro? Dan hoeft er sinds dit jaar ook geen nihil-aangifte meer gedaan te worden.

Onder druk van, onder meer de sportsector, kwam er eind december 2023 nog een bijsturing van de regels. Hierdoor wordt 62,3 % van het vermogen van een vzw onder enkele voorwaarden vrijgesteld en telt slechts 37,7 % van het volledige patrimonium mee. Kleinere vzw’s moeten zo in veel gevallen niets betalen. Voor (zeer) grote organisaties blijft de belastingdruk gelijkaardig aan de periode voor de hervorming.

Om te kunnen genieten van deze gedeeltelijke vrijstelling, voldoet je vzw aan de drie voorwaarden van de btw-vrijstelling onder het artikel 44, §2, 3° van het wetboek over belasting over de toegevoegde waarde:

  • De organisatie is een exploitant van een sportinrichting en biedt dus infrastructuur en begeleiding aan zijn leden;
  • Er is geen winstoogmerk;
  • De organisatie gebruikt zijn inkomsten uitsluitend om de kosten te dekken van sporters in zijn sportinrichting.

Meer info?

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Sportfederatie of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.