Flexi-jobs voor redders

Tijdens de begrotingsopmaak 2024 heeft de federale regering beslist om de wetgeving inzake flexi-jobs aan te passen. Daarmee wilde ze enerzijds een optimaal en uitgebreider wettelijk kader invoeren om misbruiken van het systeem van flexi-jobs en het oneigenlijke gebruik ervan tegengaan, en anderzijds het gebruik van flexi-jobs naar andere sectoren uitbreiden.

Kunnen redders vandaag als flexi-jobs tewerkgesteld worden?

Ja, sinds 1 januari 2024 is dit mogelijk.

Een nieuw werknemersstatuut is sinds 1 januari 2024 voorzien in het DmfA (elektronische aangifte waarmee werkgevers de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers indienen bij de RSZ), zijnde “houder van een reddersdiploma”. De definitieve instructies zullen nog volgen (2024/1). De tussentijdse instructies kan je hier terugvinden.

De Programmawet (afkondiging: 22 december 2023) werd op 29 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wettekst is opgedeeld in verschillende delen. De uitbreiding van flexi-jobs naar de sectoren kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur dienen nog verder uitgewerkt te worden in Koninklijke Besluiten. Die zijn er op vandaag nog niet. Daarom wordt hier op inwerkingtreding gemikt rond 1 april 2024. Specifiek voor redders kan dit wel al ingaan zonder bijkomende Koninklijke Besluiten.

Red het zwemmen

Een zwembad uitbaten blijft een grote uitdaging. Netwerk Lokaal Sportbeleid is dan ook blij dat er stappen gezet worden binnen het dossier “Red het zwemmen” om meer redders in te kunnen schakelen aan het bad. Uiteraard blijven we verder werken om de uitdagingen waar de zwemsector voor staat en het tekort aan zwemwater aan te pakken. Binnen het dossier Red het zwemmen stellen we volgende doelstellingen voorop:

  • Alle kinderen in Vlaanderen veilig te leren zwemmen
    • Op school (brede basis in zowel lager als secundair onderwijs)
    • Naast school (zwemlessen als vrije tijd)
  • Zwemmen voor alle inwoners betaalbaar te houden (betaalbare toegangsprijzen)
  • Zwemmen voor alle inwoners bereikbaar te houden (zwembaden moeten open kunnen blijven)
  • Veiligheid in zwembaden te garanderen (voldoende redders)
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid