Functie- en competentieprofiel Directeur sportkaderopleiding Karate Vlaanderen

Functienaam : Directeur Sportkaderopleiding (=DSKO)

Kernopdracht

Het secretariaat ondersteunt de werking van de federatie in al haar aspecten. Het biedt
ondersteuning tav de administratieve en technische werking van de federatie.

De directeur sportkaderopleiding:

 • Is verantwoordelijk voor het sporttechnische luik van de organisatie
 • Is verantwoordelijk voor de sportkaderopleidingen
 • Staat in voor de coördinatie en organisatie van de sportkaderopleidingen

Plaats binnen de organisatie

 • Sporttechnisch verantwoordelijke
 • De DSKO rapporteert aan het bestuursorgaan en de algemeen coördinator of aan één of meerdere daartoe gedelegeerden

Beschrijving van de functie: resultaatsgebieden

I Prestatieprofiel : doelen en taken ifv de organisatie

 • Coördineren van vooropgestelde sporttechnische doelen. Opvolgen, evalueren en rapporteren aan de bevoegde commissies en aan de AC.
 • Ondersteunen de competitiecommissies
  o Adviseren van juiste beslissingen op sporttechnisch gebied
  o Regelmatig en tijdig rapporteren aan de AC omtrent gedelegeerde opdrachten
 • De visie en de doelstellingen onderschrijven van de organisatie en actief deelnemen aan de realisatie van deze doelstellingen.
 • Zich loyaal gedragen naar de organisatie toe en aandacht hebben voor de uitbouw van een positief imago van de organisatie.

De directeur sportkaderopleiding:

 • Inhoud controleren en evalueren van de sporttakspecifieke opleidingen en bijscholingen volgens het stappenplan opgesteld door de pedagogische cel:
  o Uitwerken van de ontwikkelingslijn in nauwe samenwerking met de verschillende actoren
  (VTS, competitiecommissies).
  o Uitwerken van een scoutingsysteem
  o Opstellen (of herwerken) van de opleidingsstramienen;
  o Bepalen van de ideale opleidingsstructuur;
  o Actief inhoudelijk sturen van de screening van de opleidingen op basis van het generieke competentierooster en
  de screeningsprocedure;
  o Permanent (inhoudelijk) evalueren van de sportspecifieke cursusteksten in samenwerking met de pedagogische
  cel (incl. afstemming op de basismodule ‘Algemeen Gedeelte’) en verzorgen van de uniforme lay-out;
  o Ontwikkelen van didactisch ondersteunende middelen;
  o Vastleggen van evaluatiecriteria;
  o Rekruteren, begeleiden, en evalueren van (nieuwe) docenten (op sporttechnisch gebied) en de
  cursusverantwoordelijken;
 • Jaarlijks organiseren van een docentenbijscholing;
 • Coördineren van de lopende cursusorganisaties en de programmatie van deze voor het volgende jaar.
 • Coördineren van de opmaak van de lessenroosters in de VOTAS-databank, in samenspraak met de cursusverantwoordelijken en betrokken denkcelsecretaris en het opstellen van de scorelijsten;
 • Coördineren en organiseren van sporttakspecifieke bijscholingen en clinics;
 • Steekproefsgewijs inspecteren van de cursusorganisaties ter plaatse om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken;
 • Initiatief nemen voor het opstellen van een 4-jaarlijks opleidingsplan m.b.t. de werking van de betrokken denkcel (in synergie met de beleidsplannen);
 • Opstellen van een werkverslag van het voorbije jaar;
 • Plannen, voorzitten en verzorgen van de noodzakelijke follow-up (inhoudelijk en administratief) van werkvergaderingen in het kader van bovenvermelde opdrachten;
 • Verplicht aanwezig zijn bij de DSKO-bijeenkomsten, Dag van de VTS-medewerker en Dag van de Trainer.

II Competentieprofiel

 • heeft bovenal expertise in de betrokken sporttak.
 • moet het vertrouwen genieten van de partners in de denkcelwerking
 • moet op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen binnen de betrokken sporttak en sportfederatie
 • moet kennis hebben van de sportwereld in het algemeen en de sportkaderopleiding in het bijzonder.
 • heeft ervaring binnen de werking van de VTS, hetzij als docent, hetzij als denkcellid
 • werkt bij voorkeur binnen de unisportfederatie of sluit een samenwerkingscontract af met de unisportfederatie
 • heeft de vaardigheden om indien nodig een consensus na te streven in de denkcel
 • kan een vergadering en/of overleg leiden
 • is communicatief onderlegd
 • kan objectief en neutraal oordelen
 • heeft goede administratieve competenties waaronder gebruik van MS office pakketten, e-mailbeheer, planningstools, e.a.
 • heeft financiële expertise: opmaken budgetten, opvolgen en bijhouden kosten, e.a.
 • heeft duidelijk inzicht in de instructie-behoeftes van de sporttak

Overleg en samenwerking

 • Participeren in denkcel
 • Eerste aanspreekpunt voor Vlaamse trainersschool

Rapporteren aan

Algemeen coördinator en bestuursorgaan
Karate Vlaanderen, Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Erpe-Mere | +32 9 248 03 00 | Team@karatevlaanderen.be