Info over LIVC-R aan de sportsector

Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt aandacht voor de lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R), een multidisciplinair casusoverleg op gemeentelijk niveau. De LIVC-R heeft als doel het voorkomen van terroristische misdrijven door de situatie van personen die signalen van radicalisering vertonen gezamenlijk te bespreken en, eventueel, een geïndividualiseerd opvolgingstraject voor hen uit te werken.

Een LIVC-R heeft dus ook een belangrijke preventieve insteek. Een sportorganisatie kan als sociopreventieve actor uitgenodigd worden om deel te nemen aan een casusoverleg. Signalen, vragen en bezorgdheden kunnen altijd (anoniem) doorgegeven worden. In een factsheet leggen we je verder uit wat dit betekent.

Waarom een LIVC-R?

Complexe problemen zoals gewelddadige radicalisering, extremisme en terrorisme kennen geen eenvoudig antwoord. Personen die handelen vanuit een bepaalde ideologische motivatie doen dit om verschillende redenen (oorzaken) en worden gedreven door bepaalde prikkels (triggers) in hun dagelijkse leven, in hun omgeving en in de maatschappij die hen motiveren om strafbaar gedrag te stellen. Om een halt toe te roepen aan het proces van gewelddadige radicalisering werd in België de lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (kortweg LIVC-R) opgericht.

Om gepast te reageren is een samenspel nodig van – met elkaar verbonden – interventies op diverse levensdomeinen. Een dergelijke multidisciplinaire aanpak brengt zo veel mogelijk facetten van een problematiek en zo veel mogelijke perspectieven van een casus bij elkaar.

Hoe meer partijen/organisaties, die over relevante informatie beschikken bij een casusoverleg betrokken zijn, hoe beter dit is om een zo compleet mogelijk beeld (zowel het risicogedrag als de positieve evoluties) van de persoon in kwestie te schetsen. Dit is dan weer een voorwaarde om het eigenlijke doel van een LIVC-R te kunnen verwezenlijken: het gaat niet enkel om een signalisatie van een bepaalde bezorgdheid, maar ook en voornamelijk om het vinden van een adequate aanpak die de betreffende situatie duurzaam kan verhelpen door burgers aansluiting te laten vinden in de maatschappij.

Samenstelling

De wet LIVC-R (decreet 21 mei 2021) voorziet een verplichte deelname van drie actoren, met name:

  • De burgemeester en/of de door hem/haar aangestelde vertegenwoordiger: hij/zij is de voorzitter en daarbij verantwoordelijk voor de goede werking van de LIVC-R;
  • De korpschef van de lokale politie en/of de door hem aangestelde vertegenwoordiger: in regel is dit de information officer van de lokale politie, hij/zij vormt de brug tussen LIVC-R en het veiligheidsoverleg van de lokale taskforce (LTF, zie verder) en het aanspreekpunt voor de veiligheidsmatige controle van individuen;
  • De gemeenteambtenaar die instaat voor de coördinatie, de ondersteuning en de begeleiding van de verschillende preventiemaatregelen die door de gemeente worden genomen: hij/zij neemt de rol op van coördinator die het algemeen belang en de vooropgestelde doelen voor ogen houdt.

Voorts kan de LIVC-R worden aangevuld met personeelsleden van de gemeente of andere diensten die werken op gemeentelijk niveau, en ook de leden van diensten die tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten behoren en daartoe gemachtigd worden door het Vlaamse decreet, zoals scholen, CLB’s, dagcentra, thuiszorg, sport- en vrije tijdsorganisaties. Zij kunnen niet verplicht worden om deel te nemen, en hebben net zoals de andere partners spreekrecht (geen spreekplicht) aan de LIVC-R. Deelname aan de LIVC-R gebeurt op uitnodiging van de burgemeester en is steeds vrijwillig.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de landingspagina ‘Radicalisme en Polarisatie’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur, bij volgende factsheet voor relevante informatie voor de sportsector of door contact op te nemen met Jord Vandenhoudt (Beleidsmedewerker veilig sportklimaat, Sport Vlaanderen).