Voorwaarden voor verenigingswerk

Ook lokale besturen kunnen verenigingswerkers inzetten

Sportdiensten komen in aanmerking om gebruik te maken van het verenigingswerk. Belangrijk is dat zij of het gemeentebestuur effectief optreden als werkgever.

Welke organisaties kunnen verenigingswerkers inzetten?
 • Organisaties erkend door de bevoegde overheden (Sport Vlaanderen)
 • Organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie (vb. federaties)
Wie kan verenigingswerker zijn?

In tegenstelling tot de vorige regeling van het verenigingswerk is er geen professionele hoofdactiviteit verreist voor de nieuwe regeling. Binnen de sportsector komen volgende functies in aanmerking:

 • Animator – Leider – Monitor – Coördinator
 • Sporttrainer – Sportlesgever – Sportcoach – Jeugdsportcoördinator
 • Terreinverzorger – Materiaalmeester
 • Lesgever – Coach
 • Procesbegeleider (scheidsrechter – jurylid)
Verplichtingen en limieten?
 • Een werknemer die werkzaam is onder het artikel 17 moet een een inkomstenbelasting van 10% op divers inkomen betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting).
 • Alle vergoedingen en kostenvergoedingen worden aan dit tarief belast tot een plafond van 6390 euro per jaar (2022). Bij overschrijding van het plafond zijn de gewone belastingschijven voor beroepsinkomsten van toepassing en gaat het niet langer om een divers inkomen.
 • Het maximum van 25 dagen wordt omgezet in uren. Dat maakt de toepassing van de regeling heel wat flexibeler.
 • Daar bovenop verhoogt het aantal uren dat je een losse medewerker volgens artikel 17 zal kunnen inzetten
 • Het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal verschillen naargelang jouw organisatie actief is in de sportsector of de socioculturele sector:
  • Het maximaal aantal uren binnen de sportsector is vastgezet op 450 uur/jaar, voor de socioculturele sector is dit 300 uur/jaar.
  • Par kwartaal is het maximum vastgelegd op 150 uur binnen de sportsector en 100 uur voor de socioculturele sector.
  • Uitzondering op deze regel is het derde kwartaal, daar ligt het plafond op 285 uur in de sportsector en 190 uur in de socioculturele sector.
 • De tewerkstelling volgens artikel 17 geeft geen recht op gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval van gemeen recht, tenzij de sector dat in een cao zou voorzien.
 • Medewerkers die je in de organisatie inschakelt zullen daarenboven geen recht hebben op opleiding zoals voorzien in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk.
 • Verder worden er specifieke opzeggingstermijnen vastgelegd:
 • in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur:
  • 14 dagen wanneer de werknemer minder dan 6 maanden anciënniteit heeft
  • 1 maand wanneer de werknemer minstens 6 maanden anciënniteit heeft
 • in geval van een overeenkomst van bepaalde duur:
  • 14 dagen indien de overeenkomst voor een duur van minder dan 6 maanden gesloten is
  • 1 maand wanneer de overeenkomst voor een duur van minstens 6 maanden gesloten is
 • De reglementering rond sociale documenten zal niet van toepassing zijn.
Beperkingen?

Het leveren van prestaties in kader van artikel 17 is niet toegestaan indien de werkgever en de betrokken werknemer door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst waren verbonden gedurende de periode van een jaar voorafgaand aan het begin van de prestaties. Dit is ook zo indien de werknemer werd tewerkgesteld als interim (in het kader van een overeenkomst gesloten in toepassing van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers). Er is een wachttijd van 1 jaar in deze gevallen.

Wanneer het gaat om een student of wanneer de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen als gevolg van een pensionering kan er wel opeenvolgend toepassing gemaakt worden van artikel 17. In dat geval is er dus geen wachttijd van 1 jaar die je moet respecteren en kan je opeenvolgend de student of gepensioneerde werknemer via artikel 17 tewerkstellen