Vrijstelling van onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing is een belasting die eigenaars jaarlijks moeten betalen voor hun gronden en gebouwen. Als eigenaars een grond of gebouw echter ter beschikking stellen van een sportvereniging of sportdienst, kunnen ze vrijgesteld worden van deze belasting. Zonder vrijstelling kan deze belasting voor een eenvoudig sportlokaal vaak oplopen tot enkele 100’en euro’s per jaar! De moeite dus om een vrijstelling aan te vragen…

Ofwel is een sportvereniging (vzw) zelf eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van een pand en dus belastingplichtige. In dit geval kan de sportvereniging zelf dus vrijgesteld worden van onroerende voorheffing. Ofwel huurt of gebruikt de sportvereniging of de sportdienst (vzw of feitelijke vereniging) het gebouw van een privé-persoon, een parochiale of dekenale vzw, een school… In dit geval is de eigenaar belastingplichtige en kan die worden vrijgesteld.

Voor wie?

 • De sportvereniging aangesloten bij een erkende sportfederatie
 • Gemeentelijke sportdiensten

Voorwaarden?

 • De sportvereniging moet met systematisch karakter onderwijs verstrekken (met een voldoende en regelmatige fysieke inspanning – 30 weken per jaar)
 • De verhouding leermeester – leerling moet in orde zijn (dus gekwalificeerde lesgevers inschakelen – gekwalificeerd staat hier voor ‘een VTS diploma hebben of hiermee gelijkgeschakeld zijn’)
 • Er mag geen winstbejag nagestreefd worden
 • Hoofzakelijke bestemming van de onroerende goederen zijn didactische doeleinden
 • Sportdiensten maken veelal gebruik van infrastructuur van de gemeente, en die is sowieso vrijgesteld van onroerende voorheffing

Hoe?

De vrijstelling kan worden verkregen door een bezwaarschrift in te dienen. De Vlaamse Belastingdienst onderzoekt dan of er al dan niet winstoogmerk is en gaat na of het goed gebruikt wordt voor één van de in de wet gestelde doeleinden.

 • Dien een bezwaarschrift in
  Normaal gezien moeten eigenaars deze vrijstelling jaarlijks aanvragen via een bezwaarschrift, een ingewikkelde procedure. Voor jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij een jeugdwerkkoepel bestaat er een vereenvoudigde procedure. Voor sportverenigingen bestaat deze vereenvoudigde procedure tot op heden nog niet. Het is de belastingplichtige zelf die het aanslagbiljet voor onroerende voorheffing in de brievenbus krijgt en deze dus moet betalen.
  Sport Vlaanderen is in onderhandeling om ook voor sport hier een vereenvoudigde procedure te kunnen krijgen (2021).

Wanneer

Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen de 3 maanden te rekenen van de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, zoniet is het bezwaar onontvankelijk. Voor sportclubs is het momenteel niet mogelijk om een definitieve vrijstelling te krijgen voor deze belasting. Er dient dus jaarlijks een bewaarschrift ingediend te worden na ontvangst van het aanslagbiljet.

Meer info

De omzendbrief geeft een zeer duidelijke uitleg over wie in aanmerking komt voor de vrijstelling.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
David Van den Bosch
David Van den Bosch Stafmedewerker T 03 780 91 80 david@lokaalsportbeleid.be