Reactie van Netwerk Lokaal Sportbeleid op de aangekondigde aanpassingen aan het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Netwerk Lokaal Sportbeleid bezorgde vandaag een reactie aan de leden van de Vlaamse regering en de volksvertegenwoordigers die zetelen in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media en Welzijn. We blijven in het decreet geloven, maar enkele aangekondigde aanpassingen fnuiken toekomstplannen.

“Ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en buiten de middagopvang op school; en hiernaast sociale cohesie en gelijke kansen verhogen.” Een stuk dat we letterlijk uit het decreet overnamen. Deze zinssnede toont duidelijk aan dat het decreet de ambitie heeft om kinderrechten waar te maken in de vrije tijd door sectoroverschrijdend te werken en de regiekracht van gemeentebesturen te benutten.

Allemaal zaken die onze leden en onze organisatie graag zien staan in decreten. Het toont duidelijk aan dat afstemming met de vrijetijdssector de oplossing is om de huidige en toekomstige uitdagingen van de zuivere kinderopvang te tackelen.

De aanpassingen aan het BOA-decreet maken in onze ogen van de lokale vrijetijdssector terug een tribunespeler. En onze leden staan juist zo graag op het veld.

We delen ook in dit dossier graag de stem van onze leden.

Lees hieronder onze vijf aandachtspunten

1. Hou het logisch

Stem overgangstermijnen af op de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus. Fluit af eind 2025 (eindpunt lokale meerjarenplannen 2020-2025) en schiet uit de startblokken begin 2026. Dit geeft duidelijke spelregels aan de lokale beleidsploeg die dan voor zes jaar aan zet is. Dit geeft kansen om logisch te koppelen, heldere klaverbladen te realiseren, krachtdadige doelstellingen uit te werken en echt iets te betekenen voor de kinderen en de ouders waar heel dit decreet zou moeten rond draaien.

2. Focus op de meest kwetsbare kleuters en kinderen

Zet ontwikkeling, participatie, emancipatie … voor de meest kwetsbare kleuters/kinderen als hun gezinnen voorop. Denk daarbij ook aan de gezinnen die nu in een grijze tussenzone tussen de speelvelden in vallen.

Maak hiervan een bewuste keuze. Schuif deze groeiende kwetsbare groep niet achterop in de tijdslijn. Integendeel. Plaats hen mee aan de start en zorg voor een baan met minder of lagere horden. Want ook deze kleuters en kinderen verdienen het om de finish in zicht te houden en ook te behalen.

3. Nood aan een financieel groeipad

Groeien, groter worden, beter worden … Zaken die een helder budgettair groeipad behoeven. Zeker aangezien we in Vlaanderen en Brussel een chronisch tekort zien aan opvang en naschoolse sport- en beweegprikkels voor kinderen en jongeren. Wij willen vanuit de vrijetijdssector mee aan de brug bouwen richting kinderopvang. Maar zoals jullie weten uit andere dossiers kosten het bouwen en onderhouden van bruggen geld.

Kleuters, maar ook lagere schoolkinderen, verdienen een kwaliteitsvolle vrije tijd en naschoolse opvang. Een aanbod dat de jongste Vlamingen en Brusselaars kansen en een glimlach geven, maar dit alles is ook in het voordeel van de ouder(s) van die kinderen.

Erken niet alleen die kracht die onze sector in zich heeft, maar ondersteun die ook verder. In samenspraak met lokale sportclubs, buurtsportaanbieders, private spelers op het sportveld … aangevuld met het eigen aanbod van de gemeente kan er veel, heel veel, maar daar zijn extra middelen voor nodig.

4. De A van BOA

Op lokaal vlak zien we opvang, onderwijs en vrije tijd niet los van elkaar. Met de kleuters en kinderen waar het over gaat als belangrijkste doel. Zij hebben nood aan ontplooiing, aan kansen, aan samen zijn, aan ontmoeting, aan beweging, aan plezier … Wie instaat voor dat kwaliteitsvol aanbod is defacto niet relevant. Zolang het aanbod maar toegankelijk is. Een aanbod dat bruikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bereikbaar, bekend, begrijpelijk en betrouwbaar is. Daar wordt iedereen beter van.

5. Geloof echt in de kracht van lokaal

Lokale besturen zijn de laatste jaren nog krachtiger geworden. Moderner, wendbaarder, toekomstgerichter … Helemaal klaar voor de komende twee decennia. Toon jullie geloof in hen. Vertrouw hen. Gebruik hen niet als doorsluiskanaal, maar gebruik hen als deeltjesversneller. Laat hen innovatief, creatief en functioneel inzetten op dit thema, met ondersteuning van partners zoals VVSG, Bataljong en anderen zoals wijzelf. Begeleid mee de verandering en het proces er toe, maar leg de lat gerust hoog genoeg, want alleen het beste is genoeg om de rechten van kleuters en kinderen in te willigen.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Piet Van der Sypt
Piet Van der Sypt Medewerker sportparticipatie en Buurtsport T 03 780 91 08 piet@lokaalsportbeleid.be