Investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur

Wat

Lokale jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra ruimte te voorzien en een antwoord te bieden op bovenlokale noden. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.

Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning kunnen ondersteuning aanvragen om te evolueren tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving.

De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur. Er zijn drie focusgebieden: 
–    Investeren in een goede basisinfrastructuur;
–    Investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren;
–    Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden.

Waar­om deze op­roep

Met deze oproep wil de minister van Jeugd in de periode 2021-2022 een impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en verbreden. De Vlaamse Regering wil inzetten op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting, op gebouwen die zich herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en op kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden.

Het voortbestaan van een jeugdwerking gaat vaak samen met de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle ruimte. Anderzijds wordt ook het tekort aan buitenspeelruimte steeds groter.  Kinderen en jongeren vragen naar plekken waar er plaats is voor vrije tijd, spel, ontmoeting en experiment.

De gebouwen waarin en -rond jeugdactiviteiten plaatsvinden, moeten voor kinderen en jongeren laagdrempelige, vrije en open plekken zijn. Jeugdinfrastructuur moet ruimte kunnen bieden voor spel, ontmoeting en beweging, zowel binnen als buiten. Een duurzame uitbouw van jeugdinfrastructuur bevordert bovendien de levenskwaliteit van kinderen en jongeren.

Deze projectoproep kadert in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en biedt een antwoord op de aanbeveling van het  Maatschappelijk Relancecomité om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren “(…) kunnen spelen, sporten, elkaar ontmoeten en zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.”

Tegelijk wordt tegemoet gekomen aan de signalen uit de omgevingsanalyse JKP en de taskforce e-inclusie dat de digitale kloof nog erg groot is. Met deze subsidies kunnen ook investeringen gedaan worden in digitale infrastructuur voor online of digitaal jeugdwerk op afstand. Deze projectoproep speelt eveneens in op de prioriteiten ‘Gezonde en leefbare buurten’ en ‘Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.

Voor wie

Erkende jeugdwerkorganisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor deze subsidielijn. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen projecten indienen, als zij een partnerschap aangaan met een jeugdorganisatie.

Organisaties die hun werking hebben in gebouwen van de lokale overheid komen in aanmerking als zij het eigenaarsonderhoud of het bouwheerschap voor de infrastructuur op zich nemen en een langdurig beschikkingsrecht van tenminste twintig jaar (huur, erfpacht, gebruiksovereenkomst…) kunnen voorleggen.

Meer info

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid en op de website van Bataljong.