Deadline rapportering pesticiden nadert

Deadline rapportering pesticiden nadert

De gebruikte producten voor 2020 moeten nu worden gerapporteerd tegen 1 april 2021.

Dat er nu nog pesticiden gebruikt worden, is omdat er onder bepaalde voorwaarden en in specifieke omstandigheden kan worden afgeweken van het verbod.

Openbare besturen moeten, als ze pesticiden gebruiken, jaarlijks voor 1 april 2021 doorgeven welke producten, welke hoeveelheid en onder welke afwijking. Dit geeft een extra controle op het al dan niet naleven van de bepalingen in de afwijkingsbesluiten en laat toe de evolutie van het pesticidegebruik op te volgen.

Vergeet dus alvast de gebruikte producten voor 2020 niet te rapporteren in de online inventaris tegen 1 april 2021.

Dit geldt enkel voor de generieke lijst afwijkingen

Op basis van de lijst met generieke afwijkingen 2021 mag je voor een aantal probleemsoorten onder bepaalde voorwaarden pesticiden toepassen zonder daarvoor een afwijkingsaanvraag in te dienen. Bekijk zeker de randvoorwaarden en vergeet de gebruikscijfers niet te rapporteren.

De generieke afwijkingslijst bevat een aantal soorten waarvan is gebleken dat alternatieve bestrijding heel moeilijk is. In de lijst worden voorwaarden opgesomd over waar, door wie, met welke methode en onder welke omstandigheden deze soorten chemisch bestreden mogen worden. Per soort is dus een pragmatische aanpak opgenomen om het probleem aan te pakken. Meestal is dit een geïntegreerde aanpak waarbij alternatieve methoden aangevuld worden met, in een bepaalde fase, het gebruik van pesticiden. Let op, voor 2021 bevat de lijst niet langer de eikenprocessierups. Gebruik daarvoor de procedure P3 – eikenprocessierups.

Green Deal Sportdomeinen

Ben je er ook van overtuigd dat hoogwaardige sportinfrastructuur hand in hand kan gaan met een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving? Van 2021 tot 2023 werken we in Vlaanderen aan een Green Deal Sportdomeinen. Daarvoor zijn we op zoek naar partners die zich willen engageren om te werken aan een duurzamer sportdomein. Partners kunnen afkomstig zijn van bedrijven, lokale besturen, onderzoeksbureaus, sportverenigingen …

Meer info